0

您的購物車是空的

Luật bảo vệ cá nhân

Nội dung của luật bảo vệ cá nhân

Ba khả năng khả năng tiếp nhận quan trọng trong quyền riêng tư của các thành viên.

Định nghĩa dữ liệu cá nhân

Dữ liệu cá nhân liên quan đến dữ liệu chưa xuất bản có thể nhận diện bạn, như tên, địa chỉ, số điện thoại hay địa chỉ email. Chính sách bảo vệ sự riêng tư này chỉ áp dụng cho việc mua tự do, không phải cho người không làm việc hoặc quản lý bởi 3khả năng khả năng tự do.

Thu thập và sử dụng dữ liệu

Khi bạn đăng ký cho tài khoản 3D của bạn, sử dụng sản phẩm hay dịch vụ 3D, tham gia vào việc trao giải thưởng và xổ số, 3khả năng 3D sẽ thu thập thông tin cá nhân của bạn.

Khi bạn đăng ký ở 3D, chúng tôi sẽ yêu cầu tên bạn (tiếng Trung), địa chỉ email, ngày sinh, giới tính, mật mã vùng và các dữ liệu khác. Khi bạn sử dụng một số dịch vụ, chúng tôi cũng có thể yêu cầu địa chỉ của bạn, dữ liệu thẻ tín dụng và các dữ liệu liên quan khác. Sau khi bạn đăng ký tài khoản 3D và nhập vào dịch vụ của chúng tôi, chúng tôi có thể nhận diện bạn.Dữ liệu cá nhân của thành viên sẽ được dùng bởi 3khả khả năng khả năng mua dữ liệu này rất đơn giản, nên cần phải có các trường dữ liệu. Nếu bạn không cung cấp dữ liệu đó, bạn không thể sử dụng sản phẩm và dịch vụ có ích. 3khả năng khả năng khả năng mua cũng đã nhận và ghi lại địa chỉ IP của bạn.

Trong thời gian bạn sử dụng sản phẩm và dịch vụ 3D, 3khả năng khả năng mua dữ liệu có thể sử dụng cho các mục đích sau:
Mục đích đặc biệt của việc tiếp quản, xử lý và s ử dụng dữ liệu cá nhân là như sau: quản lý và dịch vụ của thành viên, dịch vụ thông tin và giao tiếp, mua sắm trực tuyến, quảng cáo, hành vi kinh doanh và các công việc khác, hợp đồng hay hợp pháp tương tự.

Chia sẻ dữ liệu và tiết lộ

Ba khả năng khả năng không cung cấp hay chia sẻ dữ liệu cá nhân của bạn với bất kỳ người nào không liên quan hay kinh doanh không liên quan trừ khi nó cung cấp cho bạn sản phẩm hay dịch vụ cần thiết, xin được cấp giấy phép, hay:

chúng tôi cung cấp những dữ liệu này cho những người bạn tin cậy đã ký một thỏa thuận giữ im lặng trên danh nghĩa hoặc làm việc với 3điều này. Những công ty này có thể sử dụng dữ liệu cá nhân của bạn để hỗ trợ việc chia sẻ tài sản và dịch vụ cung cấp cho bạn. Tuy nhiên, những công ty này không có quyền tự lập để chia sẻ dữ liệu này.
chúng tôi đáp ứng các trát tòa, các lệnh hay các phiên tòa xét xử, nhận hay thực hiện các quyền pháp luật, hoặc bảo vệ các yêu cầu trong các kiện tụng.
chúng tôi tin rằng việc chia sẻ dữ liệu cá nhân là cần thiết để điều tra và ngăn chặn hành động bất hợp pháp, gian lận tình nghi, mối đe dọa cho an to àn cá nhân, vi phạm các điều kiện dịch vụ 3khả thi, hoặc để có biện pháp chống lại tình huống này, hoặc theo luật khác.
8226; nếu tất cả hoặc một phần của việc mua bán tự động tự động tự do công ty khác mua hoặc nhập vào nhau, chúng tôi s ẽ chuyển dữ liệu cá nhân của bạn cho công ty đó. Nếu điều này xảy ra, 3điều này sẽ thông báo cho bạn trước khi dữ liệu cá nhân được truyền đi và các chính sách bảo mật khác nhau sẽ được áp dụng.

Hỏi, sửa đổi và xóa dữ liệu cá nhân

Bạn có thể truy vấn, đọc và sửa đổi dữ liệu của tài khoản tự động của bạn bất cứ lúc nào. 3khả khả năng khả thi sẽ gửi ECM hoạt động vào hòm thư tài khoản của bạn. Nếu bạn muốn ngừng nhận nó, bạn có thể ngừng ghi nhận thông tin này theo hướng dẫn trong thông tin đã nhận. Nếu bạn muốn xoá tài khoản 3D khả năng mua, hãy liên lạc với chúng tôi tại website@3abest.com.

Bí mật và an ninh

Chúng tôi sẽ giới hạn những nhân viên có quyền truy cập dữ liệu cá nhân của bạn cho những người mà chúng tôi tin là phải cung cấp sản phẩm hay dịch vụ hoặc hoàn thành công việc.

Chúng tôi đã thực hiện các biện pháp an ninh vật lý, điện tử và thủ tục... đáp ứng yêu cầu quy định để bảo vệ dữ liệu cá nhân.

Bản chỉnh sửa bảo vệ riêng tư

Khi thực hiện thay đổi lớn trong việc xử lý dữ liệu cá nhân, thông báo sẽ được gửi đến địa chỉ email của bạn trên tài khoản 3D hoặc được đăng lên website của chúng tôi.

Câu hỏi và gợi ý

Nếu bạn có câu hỏi hay gợi ý gì, hãy liên lạc với chúng tôi tại website@ 3abest.com.