0

您的購物車是空的

Làm thế nào để tôi kiểm tra lệnh của tôi

, chào mừng đến sử dụng cuộc điều tra của tôilệnh vận chuyển thông tin

khách thực hiện một mua của làm thế nào để truy vấn để

trang web góc trên bên phải hay điện thoại bấm""để nhập chọn đăng ký chế độ"cộng đồng đăng Nhập"hoặc"bạn"
 
đăng Nhập thành công"tài khoản của tôi"trong các màn hình hiển thị tất cả các đơn đặt hàng mua thông tin, bấm vào các số thứ tự đến vấn giao dịch chi tiết và tình trạng vận chuyển.